Có 1 kết quả:

yǔ zú

1/1

yǔ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

birds

Một số bài thơ có sử dụng