Có 1 kết quả:

yǔ liú

1/1

yǔ liú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

plume

Một số bài thơ có sử dụng