Có 1 kết quả:

yǔ niè

1/1

yǔ niè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alumen
(2) alunite (TCM)