Có 1 kết quả:

yǔ zhuàng fù yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

bipinnate leaf (in phyllotaxy)