Có 1 kết quả:

yǔ duàn

1/1

yǔ duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

camlet (silk fabric)