Có 1 kết quả:

yǔ duàn

1/1

yǔ duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

camlet (silk fabric)