Có 1 kết quả:

yǔ yì fēng mǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

fully fledged