Có 1 kết quả:

yǔ jīng

1/1

yǔ jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

quill