Có 1 kết quả:

xí qì

1/1

xí qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) habit (often unhealthy)
(2) mannerism

Một số bài thơ có sử dụng