Có 1 kết quả:

qiáo qǐ

1/1

qiáo qǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look forward eagerly
(2) to long for