Có 1 kết quả:

qiáo zuǐ yù

1/1

qiáo zuǐ yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Terek sandpiper (Xenus cinereus)