Có 1 kết quả:

qiào mǔ zhǐ

1/1

qiào mǔ zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to give a thumbs-up