Có 1 kết quả:

qiáo qū

1/1

qiáo qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to warp
(2) to bend
(3) fig. distorted opinion
(4) prejudice