Có 1 kết quả:

qiáo cái

1/1

qiáo cái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

outstanding talent