Có 1 kết quả:

qiáo leng

1/1

qiáo leng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to warp
(2) to bend