Có 1 kết quả:

qiáo pàn

1/1

qiáo pàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to long for
(2) eager for