Có 1 kết quả:

qiào yìng

1/1

qiào yìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hard
(2) erect
(3) to be in erection