Có 1 kết quả:

qiào shé yīn

1/1

qiào shé yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

retroflex sound (e.g. in Mandarin zh, ch, sh, r)