Có 1 kết quả:

qiào kè

1/1

qiào kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to skip school
(2) to cut class