Có 1 kết quả:

qiáo zú ér dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to expect in a short time (idiom)
(2) also pr. [qiao4 zu2 er2 dai4]