Có 1 kết quả:

qiáo shǒu

1/1

qiáo shǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to raise one's head and look around (esp. at the state of the nation)