Có 1 kết quả:

qiáo shǒu yǐ dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hold one's breath (in anticipation) (idiom)
(2) to anxiously await