Có 1 kết quả:

cuì qīng shé

1/1

cuì qīng shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Entechinus major (kind of snake)