Có 1 kết quả:

piān

1/1

piān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. hớn hở vui mừng
2. bóng bẩy, phong lưu văn nhã
3. bay vùn vụt

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bay nhanh.
2. (Tính) Bay bổng, uyển chuyển, phiêu hốt.
3. (Tính) Thung dung, phong lưu, tiêu sái.
4. (Phó) § Xem “liên phiên” 聯翩.

Từ điển Thiều Chửu

① Phiên phiên 翩翩 bay vùn vụt. Phàm nói hình dung về sự nhanh nhẹn đều gọi là phiên phiên.
② Hớn hở tự mừng.
③ Bóng bẩy, tả cái vẻ phong lưu văn nhã.
④ Liên phiên 聯翩 liền nối, san sát.

Từ điển Trần Văn Chánh

【翩翩】phiên phiên [pianpian] ① Nhanh nhẹn, vùn vụt, nhẹ nhàng, nhởn nhơ, tung tăng: 翩翩起舞 Bay nhởn nhơ, múa uyển chuyển;
② Anh tuấn, phong nhã: 翩翩少年 Thiếu niên anh tuấn;
③ (văn) Xem 聯翩 [lián pian].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng chim bay cực nhanh.

Từ điển Trung-Anh

to fly fast

Từ ghép 11