Có 1 kết quả:

qiào bān

1/1

qiào bān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to skip work
(2) to sneak out of work early