Có 1 kết quả:

qiào qǐ

1/1

qiào qǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stick up
(2) to point sth up