Có 1 kết quả:

qiào biàn zi

1/1

qiào biàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to die
(2) to kick the bucket