Có 1 kết quả:

fān xiū

1/1

fān xiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rebuild (house or road)
(2) to overhaul