Có 1 kết quả:

fān yìn

1/1

fān yìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reprint
(2) to reissue
(3) to publish a new edition