Có 1 kết quả:

fān chàng

1/1

fān chàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cover song
(2) to cover a song

Một số bài thơ có sử dụng