Có 1 kết quả:

fān zuǐ

1/1

fān zuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to withdraw a remark
(2) to quarrel