Có 1 kết quả:

fān huǐ

1/1

fān huǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to renege
(2) to go back (on a deal)
(3) to back out (of a promise)

Một số bài thơ có sử dụng