Có 1 kết quả:

fān pāi

1/1

fān pāi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reproduce photographically
(2) to duplicate
(3) to adapt (as a movie)
(4) to remake (a movie)
(5) adaptation
(6) reproduction
(7) remake