Có 1 kết quả:

fān jiǎn

1/1

fān jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to browse and select
(2) to glance through and check