Có 1 kết quả:

fān jiǎn

1/1

fān jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rummage
(2) to look through
(3) to leaf through