Có 1 kết quả:

fān pán ㄈㄢ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a comeback
(2) (of a doctor's assessment of the gender of a fetus) to turn out to be wrong

Một số bài thơ có sử dụng