Có 1 kết quả:

fān kàn

1/1

fān kàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to browse
(2) to look over (books)