Có 1 kết quả:

fān gēng

1/1

fān gēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to plow
(2) to turn the soil