Có 1 kết quả:

fān zhuǎn

1/1

fān zhuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to roll
(2) to turn over
(3) to invert
(4) to flip