Có 1 kết quả:

fān zào

1/1

fān zào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rebuild
(2) to renovate