Có 1 kết quả:

fān guò

1/1

fān guò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn over
(2) to transform

Một số bài thơ có sử dụng