Có 1 kết quả:

fān guò lái

1/1

fān guò lái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to overturn
(2) to turn upside down