Có 1 kết quả:

fān yuè

1/1

fān yuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to thumb through
(2) to flip through (a book)