Có 1 kết quả:

fān téng

1/1

fān téng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn over
(2) to surge
(3) to churn
(4) to rummage
(5) raging (torrent)

Một số bài thơ có sử dụng