Có 1 kết quả:

yào wǔ yáng wēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to show off one's military strength (idiom); to strut around
(2) to bluff
(3) to bluster