Có 1 kết quả:

lǎo sān sè

1/1

lǎo sān sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the three plain colors used for clothing in the PRC in the 1960s: black, gray and blue