Có 1 kết quả:

lǎo ér

1/1

lǎo ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) father
(2) husband
(3) old man

Một số bài thơ có sử dụng