Có 1 kết quả:

lǎo gǔ bǎn

1/1

lǎo gǔ bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overly conservative
(2) old-fashioned
(3) old fogey
(4) a square