Có 1 kết quả:

lǎo mā zi

1/1

lǎo mā zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) older female servant
(2) amah