Có 1 kết quả:

lǎo pó hái zi rè kàng tou

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wife, kids and a warm bed (idiom)
(2) the simple and good life